De Stichting

Onze gegevens

Statutaire naam: Stichting Lenie ’t Hart fonds,

Kamer van Koophandel: KvK 60592710

Adres: President Kennedylaan 34, 4334 EJ Middelburg

Telefoon: +31 6 537 363 28

E-mail: info@leniethart.nl

Bankrekening: NL24 ABNA 0527 8613 24 t.n.v. Lenie ‘t Hart fonds

Doelstellingen

 1. De stichting stelt zich ten doel het bieden van steun aan personen en instellingen die zich waar ook ter wereld bezighouden met hulp aan zeezoogdieren die in problemen zijn gekomen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer:
  • Het verlenen van noodhulp aan en het geven van voorlichting over zeezoogdieren wereldwijd,
  • het bieden van daadwerkelijke steun bij de opvang van zeezoogdieren of bij reddingspogingen van gestrande zeezoogdieren, met als doel de dieren weer vrij te laten in de natuur,
  • het beschikbaar stellen van expertise op het gebied van verzorging van opgevangen zeezoogdieren en het gebied van reddingsacties van gestrande walvisachtigen,
  • het beschikbaar stellen c.q. organiseren van financiële steun aan personen en instellingen die zich inzetten voor het welzijn van in problemen geraakte zeezoogdieren,
  • het instellen en onderhouden van een internationaal kennisnetwerk van experts op het gebied van (verzorging van) zeezoogdieren,
  • het initiëren, stimuleren, ondersteunen en doen uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek in het belang van zeezoogdieren en hun leefomgeving, alsmede het samenwerken met instellingen en personen die activiteiten op het gebied van wetenschap ontplooien,
  • het opzetten, stimuleren en (doen) uitvoeren van educatieve projecten voor specifieke doelgroepen die geïnteresseerd zijn in of betrokken zijn bij zeezoogdieren, hun leefwijze en hun problemen,
  • alle overige (rechts-)handelingen die het doel bevorderen.
 3. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.

Beleidsplan

Overal ter wereld hebben zeezoogdieren (vooral zeehonden) te maken met de gevolgen van menselijke activiteiten. Veel dieren raken hierdoor in moeilijkheden. Het is wetenschappelijk vastgesteld dat er mondiaal drie hoofdoorzaken zijn van de problemen voor zeezoogdieren: verstoring, vervuiling en overbevissing. In sommige gebieden moet daar de jacht als extra probleemfactor aan worden toegevoegd.De gevolgen van deze probleemfactoren kunnen voor veel zeehonden – en zelfs voor veel zeehondenpopulaties – catastrofaal zijn.

Om de invloed van dergelijke problemen te verminderen (voorkomen zal in de komende decennia niet eens lukken, maar is wél het ultieme doel) is veel inzet van expertise nodig. Op het gebied van regelgeving (o.a. politiek), voorlichting (o.a. educatie van betrokken partijen), wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van deze problemen op (het gedrag van) zeezoogdieren (o.a. monitoring, toxicologie, immunologie, virologie en pathologie) en daadwerkelijke hulp aan individuele dieren die het slachtoffer zijn geworden van deze door mensen veroorzaakte problemen (o.a. opvang en hulp ter plaatse).

Dat is het uitgangspunt van de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds: hulp aan het individuele (zeezoog)dier omwille van het dier, en niet omwille van commercie of enige andere doelstelling.

In de afgelopen 43 jaar heeft Lenie ’t Hart door haar werk met zeehonden een schat aan expertise en een wereldwijd netwerk van (zeezoogdieren)experts opgebouwd. Een onderdeel van dit werk was de stichting van de zeehondenopvang in Pieterburen, maar haar activiteiten bestrijken een veel breder palet, dat wereldwijd erkend, gerespecteerd en gewaardeerd wordt.

Het zijn juist die aspecten van haar werk, die binnen de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds de volle aandacht zullen krijgen.

Activiteitenplan

Hier volgt een summier – zeker niet compleet – overzicht van reeds in gang gezette of nog op te starten activiteiten, waarbij de Stichting zal worden ingeschakeld:

 • Advies en steun bij de opzet van een opvangcentrum voor zeehonden in Zuid-west Nederland.
 • Voorlichting op (basis)scholen en andere onderwijsinstellingen op het gebied van de problematiek van zeezoogdieren.
 • Advies en steun bij initiatieven voor het opzetten van opvangcentra voor zeehonden en andere locale hulp- c.q. reddingsactiviteiten langs de Nederlandse kust.
 • (Financiële) steun aan wetenschappelijk onderzoek naar het afwijkende moeder-pup gedrag in de Dollard.
 • Ondersteuning van de veldmedewerkers (RTZ-vrijwilligers) langs de Nederlandse kust.
 • Betrokkenheid bij het onderzoek naar fysieke trauma’s bij zeezoogdieren in de onmiddellijke omgeving van offshore activiteiten.
 • Ondersteuning van activiteiten voor de hulp aan de uiterst bedreigde (bijna uitgestorven) monniksrobben in Griekenland, Turkije en Mauritanië.
 • Begeleiding (advies en financiële steun) bij de opzet en exploitatie van de opvang van Kaspische zeehonden langs de kust van de Kaspische Zee in Iran.
 • Advies bij de opzet van een opvangcentrum voor o.a. de Largha Seal in Vladiwostok (Rusland).
 • Begeleiding van een project voor opvang van de Ladoga Seal aan de kust van het Ladoga Meer door medewerkers van de Leningrad Zoo in St. Petersburg.
 • Adviezen voor een project ter bescherming van de Spotted Seal (Largha Seal) aan de kust van Zuid-Korea.
 • Adviezen voor de herintroductie van de Korean Sea Lion.

De Stichting Lenie ’t Hart fonds stelt zich ten doel bovenstaande projecten te helpen opstarten en te blijven begeleiden en waar mogelijk tot een positief resultaat te brengen. Daarnaast stelt de stichting zich open voor nieuwe aanvragen / verzoeken om advies, daadwerkelijke en/of financiële steun of andere vormen van begeleiding, zolang deze in het belang zijn van zeezoogdieren.

Jaarverslagen

Hier kunt u de jaarverslagen van Stichting Lenie ’t Hart fonds, vanaf de oprichting (mei 2014), downloaden.